Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,636,197

 Hấp phụ Cr(VI) bằng chitosan khâu mạch.
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Quang Mai, Hồ Thi Yêu Ly, Ngô Thị Mỹ Bình
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 6; Số: 22/11/3013;Từ->đến trang: 329 - 335;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn