Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,653,541

 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CỦA GIÁO VIÊN THCS VÀ THPT VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ - NGHIÊN CỨU TẠI TÂY NGUYÊN, VIỆT NAM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyên Tố Như, Nguyễn Thị Ngọc Lợi, Nguyễn Thị Phương Thảo
Nơi đăng: International Journal of Education and Research; Số: 4(11);Từ->đến trang: 151 - 165;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Teachers’ professional competence has significant impact on the educational quality. In recent years, the teaching forces in Tay Nguyen, Vietnam have faced the difficulties in teaching the ethnic minority students. To progress the achievements of this group of students require the development of teachers’ professional competence. This paper investigates 235 teachers in three provinces of Tay Nguyen, Vietnam for the factors affecting their professional competence. This finds six factors affects teachers’ professional competence, including professional environment, building and facility, elements relating to students, elements relating to teachers, teachers’ linguistic ability, and compensation policy. Amongst these factors, the elements relating to teachers have the greatest effects while the Compensation policy has the lowest one. From these results, this study have several implications for enhancing the teaching quality and students’ achievement in ethnic minority areas.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn