Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,104,798

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập người đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum. Tác giả: ThS. Vũ Thị Thương*; Nguyễn Thị Phương Thảo.. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 2(123).2018. Trang: 57. Năm 2018. (Apr 18 2018 4:59PM)
[2]Bài báo: Tăng trưởng kinh tế và thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Nghiên cứu tại Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Tâm Hiền, Nguyễn Thị Phương Thảo, Vũ Thị Thương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 2(111/2017). Trang: 8-14. Năm 2017. (Oct 15 2019 2:23PM)
[3]Bài báo: Mối quan hệ giữa môi trường và tăng trưởng kinh tế tại các nước châu Á - Thái Bình Dương. Tác giả: Nguyễn Thị Tâm Hiền, Nguyễn Thị Phương Thảo, Vũ Thị Thương. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh. Số: Tập 33, số 3. Trang: 1-10. Năm 2017. (Jun 4 2018 2:56PM)
[4]Tham luận: Di cư ở khu vực Tây Nguyên - Thực trạng và giải pháp. Tác giả: Vũ Thị Thương, Nguyễn Thị Tâm Hiền, Nguyễn Thị Phương Thảo. Hội thảo phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội vùng Tây Nguyên : Những vấn đề lý luận và thực tiễn. Trang: 84 -98. Năm 2016. (Dec 5 2016 10:37AM)
[5]Tham luận: Các giải pháp huy động vốn cho khu du lịch sinh thái Măng Đen. Tác giả: Nguyễn Thị Tâm Hiền, Nguyễn Thị Phương Thảo. Hội thảo phát triển khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen. Trang: 161 - 165. Năm 2013. (Oct 7 2013 9:42AM)
[6]Tham luận: Một số nghiên cứu về nợ công và khuyến nghị cho Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Tố Như, Nguyễn Thị Phương Thảo, Vũ Thị Thương. Hội thảo" Mô hình tăng trường kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế". Trang: 160 -166. Năm 2013. (Dec 23 2013 4:15PM)
[7]Tham luận: Phát triển bền vững ngân hàng thương mại Việt Nam - Góc nhìn từ Tây Nguyên. Tác giả: Tác giả: TS Đoàn Gia DũngNhóm nghiên cứu: Nguyễn Thị Tâm Hiền, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Minh Chi, Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Đặng Thị Thảo Nhi. Hội thảo khoa học "Phát triển bền vững ngân hàng thương mại Việt Nam"
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 174 - 183. Năm 2012.
(Oct 2 2013 10:35AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Causality relationship between growth and energy use: A case study of Vietnam. Authors: Nguyễn Thị Tâm Hiền, Nguyễn Thị Phương Thảo, Vũ Thị Thương. Policies and sustainable economic development - ICUEH2016. Pages: 129-146. Year 2016. (Dec 5 2016 10:25AM)
[2]Article: Factor affecting secondary and high school teacher's professional competence in ethnic minority areas - a case of Tay Nguyen, Vietnam. Authors: Nguyên Tố Như, Nguyễn Thị Ngọc Lợi, Nguyễn Thị Phương Thảo. International Journal of Education and Research. No: 4(11). Pages: 151 - 165. Year 2016. (Dec 13 2016 2:56PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn