Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,653,656

 Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập người đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Vũ Thị Thương*; Nguyễn Thị Phương Thảo.
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: 2(123).2018;Từ->đến trang: 57;Năm: 2018
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ gia đình dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum. Sử dụng phương pháp hồi quy đa biến và dữ liệu điều tra trực tiếp 150 hộ gia đình dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum, kết quả nghiên cứu cho thấy trình độ học vấn của chủ hộ, đào tạo nghề, tiếp cận tín dụng, việc làm phi nông nghiệp và quy mô đất sản xuất có ảnh hưởng tích cực đến thu nhập hộ gia đình. Trong khi đó, quy mô hộ và tỉ lệ người sống phụ thuộc có xu hướng làm giảm thu nhập của hộ. Dựa trên kết quả nghiên cứu, bài báo cũng đã đề xuất một số chính sách nhằm nâng cao thu nhập của các hộ dân tộc thiểu số tại Kon Tum, đồng thời giảm cách biệt về thu nhập giữa các dân tộc trên địa bàn nghiên cứu.
ABSTRACT
This paper analyzes the factors which affect the income of ethnic minority households in Kon Tum province. The study uses multivariate regression analysis based on data of 150 ethnic minority households. The regression results indicate that education level, vocational training, access to credit, non-farm employment and land area for production have positive effects on the household income. In contrast, the household size and the dependency ratio tend to reduce the household income. Based on these results, this study gives several suggestions for increasing the income of ethnic minority households and reducing the income gap between ethnic groups in the study area.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn