Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,653,906

 Mối quan hệ giữa môi trường và tăng trưởng kinh tế tại các nước châu Á - Thái Bình Dương
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Tâm Hiền, Nguyễn Thị Phương Thảo, Vũ Thị Thương
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh; Số: Tập 33, số 3;Từ->đến trang: 1-10;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết cung cấp bằng chứng thực nghiệm về sự tồn tại của lý thuyết EKC tại 17 quốc gia thuộc châu Á – Thái Bình Dương trong giai đoạn từ năm 2005 - 2011. Sử dụng đa dạng các phương pháp kinh tế lượng, bao gồm Pool OLS, FEM, REM, FGLS và GMM, bài viết chỉ ra mối quan hệ U ngược giữa chất lượng môi trường và tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, bài viết cũng chỉ ra mối quan hệ thuận chiều giữa sử dụng năng lượng và sự suy giảm của môi trường.
ABSTRACT
This study provides experimental evidence of the relationship between environment and economic growth in the 17 Asian - Pacific countries during the period 2005-2011. Applying various econometric methodologies, including Pool OLS, FEM, REM, FGLS, and GMM, this paper indicates the inverted U-shaped relationship between environmental quality and economic growth. In addition, this research points out the positive connection between energy consumption and environmental degradation.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn