Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,605,155

 Tăng trưởng kinh tế và thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Nghiên cứu tại Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Tâm Hiền, Nguyễn Thị Phương Thảo, Vũ Thị Thương
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: 2(111/2017);Từ->đến trang: 8-14;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tại nhiều nước trên thế giới, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được xem là một nhân tố quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, cả về mặt lý thuyết lẫn thực tiễn, tác động thực sự của FDI vẫn còn đang là vấn đề gây tranh cãi. Nghiên cứu này tóm lược tình hình nguồn vốn FDI của Việt Nam trong vòng 25 năm trở lại đây và đánh giá mối quan hệ giữa FDI và GDP ở Việt Nam bằng phương pháp kiểm định quan hệ nhân quả Granger, sử dụng mô hình tự hồi quy (VAR) kết hợp với các phân tích phản ứng đẩy và phân rã phương sai. Dữ liệu GDP và FDI đăng ký hàng năm của Việt Nam từ năm 1990 đến năm 2015 không cho thấy bằng chứng về đóng góp của vốn FDI đăng kí trong tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, nghiên cứu tìm ra được tác động theo chiều ngược lại: khả năng thu hút vốn FDI của Việt Nam phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế của các năm trước đó.
ABSTRACT
In many countries, Foreign Direct Investment (FDI) plays an important role in accelerating the economic growth. However, the real impact of FDI is still a controversial issue in both theoretical and practical aspects. This research summarizes the state of FDI in Vietnam in the last 25 years. Then, the paper investigates the relationship between FDI and GDP in Viet Nam, using Granger causality tests and the Vector autoregressive model (VAR), together with Impulse Response Function and Variance decomposition Analyses. Annual data on Gross Domestic Product – GDP and registered FDI of Viet Nam from 1990 to 2015 do not provide evidence on the contributions of FDI to GDP. However, the research found the inverse relationship: the ability to attract FDI depends on economic growth in the previous years.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn