Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  Thực trạng rối loạn tăng động giảm chú ý ở học sinh tiểu học và nhận thức của giáo viên về hoạt động của nhà trường trong chăm sóc và giáo dục học sinh có hội chứng này
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Phương Trang
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế Tâm lý học học đường lần thứ 6; Số: ISBN 978-604-54-4471-9;Từ->đến trang: 1012-1020;Năm: 2018
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn