Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Assessment ultimate bending strength of floating dock structure by using finite element analysis
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Tiến Thừa*, Nguyễn Văn Minh, Dương Việt Dũng
Nơi đăng: Proceedings of the 3rd International Symposium of Maritime Sciences Nov. 10-14, 2014, Kobe, Japan; Số: 3;Từ->đến trang: 225-228;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This paper dealt with the ultimate bending strength of floating dock under vertical and transverse bending moments. Traditionally, design criteria and procedures were primarily based on the Regulation on Classification and Construction of Floating Dock. It is now well recognized that the finite element analysis approach is a better basis for design, because it determines, in a more realistic way, the real safety margin of any designed structure. While the ultimate strength of ship structures are normally checked in hogging and sagging conditions, the present paper is concerned with the bending strength of floating dock when she is launching the ship in calm water. Effects of self-weight, hydrostatic pressure, ballast and the launching ship on the hull girder are studied. The calculation results are compared with single step procedure of Rules on floating dock structures.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn