Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,681,683

TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Đánh giá độ bền chung của ụ nổi dựa trên mô hình phần tử hữu hạn. Tác giả: Nguyễn Tiến Thừa, Dương Việt Dũng. Kỷ yếu Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc. Trang: 209-217. Năm 2016. (Jun 25 2016 9:30PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu thiết kế tàu hai thân cỡ nhỏ bằng vật liệu composite chạy bằng năng lượng mặt trời. Tác giả: Nguyễn Tiến Thừa, Dương Việt Dũng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(100).2016. Trang: 79-84. Năm 2016. (Jun 25 2016 3:19PM)
[3]Tham luận: Phân tích dao động lắc tàu thủy trên sóng điều hòa bằng phương pháp mô phỏng số. Tác giả: Nguyễn Tiến Thừa, Dương Việt Dũng. Kỷ yếu Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc 2015. Trang: 201-206. Năm 2016. (Jun 25 2016 9:47PM)
[4]Bài báo: Phân tích độ bền kết cấu chân giàn tự nâng bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Tác giả: TS. Vũ Ngọc Bích, Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM; Ks. Nguyễn Tiến Thừa, Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN. Tạp chí Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải, Trường Đại học GTVT TP. HCM. Số: 4-02/2013. Trang: 69-73. Năm 2013. (Feb 28 2013 10:51PM)
[5]Bài báo: Tải trọng sóng tác dụng lên kết cấu giàn tự nâng. Tác giả: TS. Vũ Ngọc Bích, Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM; Ks. Nguyễn Tiến Thừa, Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải, Trường Đại học GTVT TP. HCM. Số: 3-11/2012. Trang: 25-29. Năm 2012. (Dec 27 2012 2:59PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Experimental Investigation of the Hydrodynamic Force Acting on Ship Hull and Rudder in Various Wave Direction. Authors: Van Minh Nguyen, Tien Thua Nguyen, Juwon Seo, Hyeon Kyu Yoon and Yeon Gyu Kim. Journal of Advanced Research in Ocean Engineering. No: 4(3). Pages: 105-114. Year 2018. (Dec 27 2018 2:06PM)
[2]Presentations: A Study on Verification of the Dynamic Modeling for a Submerged Body based on Numerical Simulation. Authors: MyungJun Jeon, Tien Thua Nguyen, Hyeon Kyu Yoon*, Junho Hwang, Hyeon Jin Cho**. 2018 Korean Underwater Robot Technology Research Society. Pages: 20-25. Year 2018. (Nov 1 2018 5:41PM)
[3]Presentations: Analysis of Towing Force and Vertical Attitude of Underwater Towing Cable. Authors: Hyeon Kyu Yoon, Tien Thua Nguyen(Changwon National University), Changil Baek(Doosan Mottrol), Seungyun Yang(Agency for Defence Development). Proceedings of the Annual Autumn Conference Society of Naval Architects of Korea Conference. Pages: 202-207. Year 2018. (Nov 12 2018 2:15PM)
[4]Article: Development of Solution for Safe Ship Considering Seakeeping PERformance. Authors: H.K. Yoon 1, V.M. Nguyen 1, T.T. Nguyen. International Journal on Marine Navigation AND Safety of Sea Transportation. No: Vol. 12 No. 3. Pages: 517-525. Year 2018. (Nov 14 2018 8:36AM)
[5]Article: Estimation of Hydrodynamic Derivatives of Full-Scale Submarine using RANS Solver. Authors: Tien Thua Nguyen1, Hyeon Kyu Yoon1 , Youngbum Park2, Chanju Park2. Journal of Ocean Engineering and Technology. No: 35(5). Pages: 386-392. Year 2018. (Nov 1 2018 5:37PM)
[6]Presentations: Study on the hydrodynamic force acting on hull and rudder of a drifting and turning ship in shallow water. Authors: Tien Thua. Nguyen, Van Minh. Nguyen, Anh Hoa. Vo, Thi Thanh Diep. Nguyen, and Hyeon Kyu. Yoon. Proceedings of the 18th World Maritime Technology Conference. Pages: 271-274. Year 2018. (Dec 24 2018 12:56PM)
[7]Presentations: A study on interaction between ship and rudder. Authors: Tien Thua NGUYEN, Thi Loan MAI, Hyeon Kyu YOON. 2018 Taesung CAE conference. Pages: Poster. Year 2018. (Oct 2 2018 1:52PM)
[8]Presentations: Experimental Investigation of the Hydrodynamic Force Acting on Ship Hull and Rudder in Various Wave Direction. Authors: VM Nguyen, TT Nguyen, J Seo, HK Yoon, YG Kim. The International Society of Offshore and Polar Engineers. Pages: 19-197. Year 2018. (Oct 2 2018 1:59PM)
[9]Presentations: Prediction of Hydrodynamic Derivatives of Submarine Using Full Scale RANS Solver. Authors: Tien Thua NGUYEN, Hyeon Kyu YOON. 2018 Korean Underwater Robot Technology Research Society. Pages: 24-27. Year 2018. (Jul 3 2018 12:59PM)
[10]Article: A Numerical Study on the Characteristics of a Flapped Rudder depending on Various Geometric Parameters using Computational Fluid Dynamics Technique. Authors: Tien Thua Nguyen, Hyeon Kyu Yoon. J. Navigation and Port Research. No: Vol. 41, No. 2. Pages: 33:38. Year 2017. (Nov 13 2017 12:41AM)
[11]Presentations: A Numerical Study on Effect of Shallow Water on Rudder behind a Ship. Authors: Tien Thua Nguyen, Hyeon Kyu Yoon. 2017 General Meeting & Annual Autumn Conference, Korea. Pages: 270-273. Year 2017. (Nov 13 2017 12:48AM)
[12]Presentations: Estimation of Hydrodynamic Coefficients of a ROV using CFD Technique. Authors: Thua Tien Nguyen, Hyeon Kyu Yoon. 2017 Korea Ocean Science and Technology Conference. Pages: 201-204. Year 2017. (Nov 13 2017 1:03AM)
[