Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phân tích dao động lắc tàu thủy trên sóng điều hòa bằng phương pháp mô phỏng số
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Tiến Thừa, Dương Việt Dũng
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc 2015; Số: 18;Từ->đến trang: 201-206;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn