Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,101,787

 A Study on Verification of the Dynamic Modeling for a Submerged Body based on Numerical Simulation
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: MyungJun Jeon, Tien Thua Nguyen, Hyeon Kyu Yoon*, Junho Hwang, Hyeon Jin Cho**
Nơi đăng: 2018 Korean Underwater Robot Technology Research Society; Số: Spring, 2018 (Best Paper Award) Autumn;Từ->đến trang: 20-25;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This paper introduces a procedure to identify maneuvering coefficients bring out abnormal motions in the maneuvering simulation of a submerged body. The first step in responding to abnormal motions in the simulation is the stability analysis. Through the stability analysis, it is confirmed whether the submerged body can be simulated. If it is feasible, secondly, sensitivity analysis is performed to determine the candidate maneuvering coefficients that cause the abnormal motion in the simulation. Finally, we analyze the order of maneuvering coefficients identified through sensitivity analysis and compare it with empirical formulas or other results obtained from model tests. In this study, the dynamics model targeting a high speed submerged body is indirectly verified through the above procedure.
ABSTRACT
This paper introduces a procedure to identify maneuvering coefficients bring out abnormal motions in the maneuvering simulation of a submerged body. The first step in responding to abnormal motions in the simulation is the stability analysis. Through the stability analysis, it is confirmed whether the submerged body can be simulated. If it is feasible, secondly, sensitivity analysis is performed to determine the candidate maneuvering coefficients that cause the abnormal motion in the simulation. Finally, we analyze the order of maneuvering coefficients identified through sensitivity analysis and compare it with empirical formulas or other results obtained from model tests. In this study, the dynamics model targeting a high speed submerged body is indirectly verified through the above procedure.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn