Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,101,544

 Development of Solution for Safe Ship Considering Seakeeping PERformance
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: H.K. Yoon 1, V.M. Nguyen 1, T.T. Nguyen
Nơi đăng: International Journal on Marine Navigation AND Safety of Sea Transportation; Số: Vol. 12 No. 3;Từ->đến trang: 517-525;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In recent years, safety of a ships has become one important issues needed to solved as soon as possible in ship navigation. Optimal weather routing is one of best solution for ensuring safe operation of a ship with a with short passage time or minimum energy to avoid a certain excessive motion. This paper introduced the development of solution for safety and optimal weather routing a ship considering seakeeping performance based on model test result. This study introduced how to apply A* algorithm based on result of the seakeeping model test for determining the optimal ship routes. Seakeeping model test of 8600 TEU container ship was carried out in Changwon National University's seakeeping basin and its RAOs at various frequencies were used to predict the RMS motion values in irregular waves. The specially modelled path-cost function and the safety constraints were proposed for finding the optimal path of the ship. The comparison of ship performances estimated by great circle’s path and estimated optimal route during the voyage of the ship was investigated.
ABSTRACT
In recent years, safety of a ships has become one important issues needed to solved as soon as possible in ship navigation. Optimal weather routing is one of best solution for ensuring safe operation of a ship with a with short passage time or minimum energy to avoid a certain excessive motion. This paper introduced the development of solution for safety and optimal weather routing a ship considering seakeeping performance based on model test result. This study introduced how to apply A* algorithm based on result of the seakeeping model test for determining the optimal ship routes. Seakeeping model test of 8600 TEU container ship was carried out in Changwon National University's seakeeping basin and its RAOs at various frequencies were used to predict the RMS motion values in irregular waves. The specially modelled path-cost function and the safety constraints were proposed for finding the optimal path of the ship. The comparison of ship performances estimated by great circle’s path and estimated optimal route during the voyage of the ship was investigated.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn