Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,101,568

 A study on hydrodynamic forces acting on an ROV performing inspection of bridge column in the river stream
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TT. Nguyen, TL. Mai and HK. Yoon
Nơi đăng: The 30th International Symposium on Transport Phenomena; Số: 30;Từ->đến trang: 412~416;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Remotely Operated Vehicle (ROV) is widely used to explore various water regions as well as inspection of underwater structures where the human cannot access. A good dynamic model is essential for the success of maneuverability of the ROV. Thus, the hydrodynamic force acting on the ROV is needed to predict accurately. This study addresses the estimation of the hydrodynamic characteristics of an ROV when it performs the inspection task of bridge column in stream flow. RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes) based method is adopted to analyze fluid flow passing through the structure as the ROV rotates about. Interaction between the column and ROV is evaluated by comparison with the case without the stream flow.
ABSTRACT
Remotely Operated Vehicle (ROV) is widely used to explore various water regions as well as inspection of underwater structures where the human cannot access. A good dynamic model is essential for the success of maneuverability of the ROV. Thus, the hydrodynamic force acting on the ROV is needed to predict accurately. This study addresses the estimation of the hydrodynamic characteristics of an ROV when it performs the inspection task of bridge column in stream flow. RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes) based method is adopted to analyze fluid flow passing through the structure as the ROV rotates about. Interaction between the column and ROV is evaluated by comparison with the case without the stream flow.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn