Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,102,585

 A Study on Verification of the Dynamic Modeling for a Submerged Body Based on Numerical Simulation
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Myungjun Jeon1, Tien Thua Nguyen1, Hyeon Kyu Yoon1,*, Hyeon Jin Cho2
Nơi đăng: International Journal of Engineering and Technology Innovation (ESCI, Scopus); Số: vol. 10, no. 2;Từ->đến trang: 107-120;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This study proposed a procedure to identify maneuvering coefficients that brought about abnormal motions in the simulation of a submerged body. The first step in responding to abnormal motions was conducting stability analysis to determine whether the submerged body could be simulated. If doing so was feasible, sensitivity analysis was then performed to determine maneuvering coefficients that caused the abnormal motion in the simulation. Finally, we analyzed the order of maneuvering coefficients identified by the sensitivity analysis. We also compared it with empirical formulas and other results obtained from model tests. The dynamics model targeting a high-speedsubmerged body was indirectly verified by the above procedure. In this study, the effectiveness of the dynamic model was verified, and parameters causing the abnormal motion were identified in accordance with the developed procedure.
ABSTRACT
This study proposed a procedure to identify maneuvering coefficients that brought about abnormal motions in the simulation of a submerged body. The first step in responding to abnormal motions was conducting stability analysis to determine whether the submerged body could be simulated. If doing so was feasible, sensitivity analysis was then performed to determine maneuvering coefficients that caused the abnormal motion in the simulation. Finally, we analyzed the order of maneuvering coefficients identified by the sensitivity analysis. We also compared it with empirical formulas and other results obtained from model tests. The dynamics model targeting a high-speedsubmerged body was indirectly verified by the above procedure. In this study, the effectiveness of the dynamic model was verified, and parameters causing the abnormal motion were identified in accordance with the developed procedure.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn