Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,986,886

 Cổ đông lớn và giá trị doanh nghiệp: nghiên cứu ở phạm vi quốc tế.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Fariborz Moushirian, Thuy Thi Nguyen, Bohui Zhang
Nơi đăng: Asian Finance Association (AsianFA) Conference; Số: 1;Từ->đến trang: 27;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This study examines the relation between blockholdings and firm value and how this relation changes across investor protection regimes for 20883 observations in 37 countries from 2006 to 2009. This study finds the U shaped relation between firm value and the control rights of blockholdings. The U shaped relation provides evidence supported for the entrenchment effect when control rights of blockholdings are not high enough. This study also finds that firms in high investor protection countries are associated with higher value than in low investor protection countries for firms with very large blockholdings. Meanwhile for firms with lower blocholdings, firms in high investor protection countries are associated with lower value than in low investor protection countries.
ABSTRACT
This study examines the relation between blockholdings and firm value and how this relation changes across investor protection regimes for 20883 observations in 37 countries from 2006 to 2009. This study finds the U shaped relation between firm value and the control rights of blockholdings. The U shaped relation provides evidence supported for the entrenchment effect when control rights of blockholdings are not high enough. This study also finds that firms in high investor protection countries are associated with higher value than in low investor protection countries for firms with very large blockholdings. Meanwhile for firms with lower blocholdings, firms in high investor protection countries are associated with lower value than in low investor protection countries.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn