Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,468,491

 Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn học Pháp luật Kinh tế, năm 2011
walgreens prints coupons open free printable coupons
Chủ nhiệm:  ThS. Nguyễn Thị Trúc Phương; Thành viên:  
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: PHKT-2011-PHKT ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
Hình thành hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn học , pháp luật kinh tế. Hệ thống câu hỏi này được áp dụng vào đánh giá cuối kỳ cho sinh viên.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

-Hình thành hệ thống câu hỏi khoảng 250 câu, bao quát toàn bộ nội dung môn học Ppháp luật Kinh tế
Địa chỉ ứng dụng: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn