Nguyễn Văn Chính
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,712

 
Mục này được 33799 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Chính
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  11/06/1983
Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán Quảng Ngãi
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng dân dụng & công nghiệp; Tại: Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Dân dụng - Công nghiệp; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Kỹ thuật và vật liệu xây dựng; Tại: Sheffield Hallam University
Dạy CN: Kết cấu Bê tông cốt thép
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng DD&CN- Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 9/2006-2/2010: Giảng viên, Khoa Xây dựng Dân dụng &Công nghiệp, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.
3/2010-1/2014: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ, Materials and Engineering Research Institute, Sheffield Hallam University, UK.
2/2014-8/2016: Nghiên cứu sau Tiến sĩ, Materials and Engineering Research Institute, Sheffield Hallam University, UK.
9/2016- nay: Giảng viên, Khoa Xây dựng Dân dụng &Công nghiệp, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.
Reviewer: Construction and Building Materials Journal, Materials and Structures Journal
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: 'Effect of Vietnamese fly ash on selected physical properties, durability and probability of corrosion of steel in concrete. Authors: C.V. Nguyen, P.Lambert, Q.H. Tran. Materials Journal. No: 12. Pages: 593. Year 2019. (May 28 2019 9:18PM)
[2]Article: Optimised cathodic protection design for maximum bond performance in reinforced concrete. Authors: F. O'Flaherty, C.V. Nguyen, P. Lambert, P. Mangat, & G. Jones. Materials and Corrosion. No: 69. Pages: 1151-1162. Year 2018. (May 28 2019 9:13PM)
[3]Article: Effect of current density on accelerated corrosion of reinforcing steel bars in concrete’. Authors: C.V. Nguyen, P. Lambert. Structural and Infrastructure Engineering Journal. No: 14. Pages: 1535-1546. Year 2018. (May 28 2019 9:15PM)
[4]Article: Effect of Shrinkage Reducing Admixture on the Strength and Shrinkage of Alkali Activated Cementitious Mortar. Authors: C.V. Nguyen, P.S Mangat, G. Jones. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. No: 371. Pages: 012022. Year 2018. (May 28 2019 9:16PM)
[5]Presentations: Dual function carbon fibre anode incorporating with alkali activated cemmentitous materials. Authors: C.V. Nguyen, P. Mangat & G. Jones. Presentation at KTP Associate Day 2016, Sheffield Hallam University, UK. Year 2016. (Sep 28 2016 12:09PM)
[6]Article: Near-surface mounted carbon fibre rod used for combined strengthening and cathodic protection for reinforced concrete structures. Authors: C.V. Nguyen, P. Lambert, P. Mangat, F. O'Flaherty & G. Jones. Structural and Infrastructure Engineering Journal. No: 3. Pages: 356-365. Year 2016. (Sep 28 2016 12:17PM)
[7]Article: A combined solution for the strengthening and corrosion protection of reinforced concrete structures. Authors: Lambert, Paul, Mangat, Pal, O'Flaherty, Fin, Nguyen, Chinh and Jones, Graeme. Concrete. No: 2. Year 2015. (Sep 28 2016 12:13PM)
[8]Article: Dual function carbon fibre fabric strengthening and ICCP anode for reinforced concrete structures. Authors: P. Lambert, C. V. Nguyen, P. Mangat, F. O'Flaherty & G. Jones. Materials and Structures Journal. No: 48(7). Pages: 2157-2167. Year 2015. (Sep 28 2016 12:24PM)
[9]Presentations: Carbon fibre fabric used for combined flexural structural strengthening and cathodic protection anode for reinforced concrete beams. Authors: C.V. Nguyen, P.S. Mangat, P. Lambert, F.J. O'Flaherty, G. Jones. Presentation at Next Generation Rail: From Seed to Success, Manchester, UK. Year 2014. (Sep 28 2016 12:20PM)
[10]Article: The performance of carbon fibre composite as ICCP anode for reinforced concrete structures. Authors: C. V. Nguyen, P. Lambert, P. Mangat, F. O'Flaherty & G. Jones. ISRN Corrosion Journal. No: 2012, doi 10.5402/2012/814923. Year 2012. (Sep 28 2016 12:26PM)
[11]Article: 'Dual function carbon fibre strengthening and cathodic protection anode for reinforced concrete structures'. Authors: C.V. Nguyen, P.S. Mangat, P. Lambert, F.J. O'Flaherty, G. Jones. Concrete repair, Rehabilitration and Retrofitting III - Alexander et al. (eds), Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-0-415-89952-9. No: ISBN 978-0-415-89952-9. Pages: 1179-1185. Year 2012. (Sep 28 2016 12:29PM)
[12]Presentations: ‘Dual function carbon fibre strengthening and cathodic protection anode for reinforced concrete structures. Authors: C.V. Nguyen, P.S. Mangat, P. Lambert, F.J. O'Flaherty, G. Jones. Presentation at 3rd International Conference on Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting, Cape Town, South Africa. Year 2012. (Sep 28 2016 12:30PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn