Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,531,034

 A thermo-chemo-mechanical coupled formulation, application to filled rubber
walgreens prints coupons open free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: T. A. NGuyen Van, S. Lejeunes, A. Boukamel, D. Eyheramendy
Nơi đăng: Constitutive Models for Rubber VII, 2012, Taylor&Francis Group, London, ISBN 978-0-415-68389-0
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 7;Từ->đến trang: p 167-171;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn