Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,760,451

 How to improve the quality of sports competition for students at The Da Nang University
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Xuan Hien, Nguyen Thi Hang Phuong, Vo Dinh Hop
Nơi đăng: The 1st International Conference on Research and Education, Art, Management and Science (ICREAMS 2015) August 27-29, 2015; Rajabhat Roi Et University, Thailand; Số: 345;Từ->đến trang: 173;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Sport training is one of the most effective ways to improve a man’s health. Actually, Da Nang University has been paying more attention to improve the quality of sports education and competition in order to help students to be more interested in sport subjects and reduce the risk of physical injuries. With the assistance of questionnaires and personal interviews, the researchers conducted research on 164 students and 24 trainers who have suggested some methods to improve the quality of sports competition such as increasing the training time, employing technical experts, suitable diets and life style, limbs and head protection gears, punishments to those who injure others. Keywords: Sport, physical activity, physical eduaction. Sport ịnjuries, questionaires
ABSTRACT
Sport training is one of the most effective ways to improve a man’s health. Actually, Da Nang University has been paying more attention to improve the quality of sports education and competition in order to help students to be more interested in sport subjects and reduce the risk of physical injuries. With the assistance of questionnaires and personal interviews, the researchers conducted research on 164 students and 24 trainers who have suggested some methods to improve the quality of sports competition such as increasing the training time, employing technical experts, suitable diets and life style, limbs and head protection gears, punishments to those who injure others. Keywords: Sport, physical activity, physical eduaction. Sport ịnjuries, questionaires
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn