Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,993,067

 How to improve the quality of sports competition for students at The University of Danang
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Xuan Hien, Vo Dinh Hop, Nguyen Thi Hang PhuongThe Faculty of Physical Education- The University of Danang, The Department of Educational Psychology- University of Education- The University of Danang. Email: nxhien@ac.udn.vn
Nơi đăng: Asian Journal of Physical Education and Computer Science in Sports; Số: ISSN 0975-7732. Vol 13;Từ->đến trang: 64-67;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Sport training is one of the most effective ways to improve a man’s health. Actually, Da Nang University has been paying more attention to improve the quality of sports education and competition in order to help students to be more interested in sport subjects and reduce the risk of physical injuries. With the assistance of questionnaires and personal interviews, the researchers conducted research on 164 students and 24 trainers who have suggested some methods to improve the quality of sports competition such as increasing the training time, employing technical experts, suitable diets and life style, limbs and head protection gears, punishments to those who injure others.Keywords: Sport, physical activity, physical eduaction. Sport ịnjuries, questionaires
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn