Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,993,400

 An investigation into the tendency to choose the optional sport of students at The university of Danang
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Xuan Hien, Vo Dinh Hop
Nơi đăng: International Journal Of Health, Physical Education & Computer Science In Sports; Số: ISSN 2231-3265. Vol 22;Từ->đến trang: 51-55;Năm: 2016
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Physical Education is one of the subjects that students can choose to learn and practice in colleges and universities around the world as well as in Vietnam. To examine the factors affecting the choice of student coursework, research was done on 936 students through questionnaires. The results showed that football, badminton, volleyball, basketball are the popular sports that most of studentswould like to choose to learn. The factors affecting the choice of the course are the understanding of the subject; the suitability of individuals and characteristics of subjects. Finally, based on these results, some recommends will be given to the physical education department and sports to help them to develop courses, curriculum and teaching methods that are suitable for the expectations of the students.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn