Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,993,011

 Trainers’ perceptions of the relation between stress and sport competiton activities among students at the University of Danang
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Thi Hang Phuong, Nguyen Xuan Hien, Vo Dinh Hop
Nơi đăng: International Journal Of Health, Physical Education & Computer Science In Sports; Số: ISSN 2231-3265. Vol 21;Từ->đến trang: 135-139;Năm: 2016
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
One of the most important activities of sports education in Vietnamese University is annual tournaments for students. This kind of activity also aims at improving a student’s health. Each college or university can send one team for each sport such as soccer, badminton, volleyball…. to compete in tournaments. Before these big activities, many students show anxiety and uncertainty which later affect their performance in competitions. With the support of interviews, questionnaires and Zung anxiety measurement test, the research objects of 164 students and 24 trainers show that anxiety before tournaments really decrease the competing spirit.
ABSTRACT
One of the most important activities of sports education in Vietnamese University is annual tournaments for students. This kind of activity also aims at improving a student’s health. Each college or university can send one team for each sport such as soccer, badminton, volleyball…. to compete in tournaments. Before these big activities, many students show anxiety and uncertainty which later affect their performance in competitions. With the support of interviews, questionnaires and Zung anxiety measurement test, the research objects of 164 students and 24 trainers show that anxiety before tournaments really decrease the competing spirit.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn