Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,993,454

 Mối quan hệ giửa lo lắng và thành tích thi đấu thể thao của sinh viên Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hằng Phương, Nguyễn Xuân Hiền
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng giảng dạy môn học giáo dục Thể chất và phát triển các hoạt động thể thao ngoại khóa cho sinh viên Đại học Đà Nẵng; Số: 123;Từ->đến trang: 80-85;Năm: 2016
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Luyện tập thể thao là một trong những hoạt động quan trọng nhất để nâng cao sức khỏe cho con người. Trong môi trường đại học, ngoài việc được học các học phần Giáo dục Thể chất, sinh viên còn được tham gia các giải thi đấu Thể thao ở cấp Khoa, Trường, Đại học Đà Nẵng, Khu vực và toàn quốc. Các môn thể thao được lựa chọn để thi đấu như: bóng đá; bóng chuyền; cầu lông; bóng bàn... và không ít sinh viên cảm thấy căng thẳng với các giải đấu này. Để đánh giá mối quan hệ giữa căng thẳng và thành tích thi đấu của sinh viên, chúng tôi đã sử dụng phương pháp điều tra bằng bảng hỏi; phỏng vấn sâu và sử dụng test đo lo âu của Zung trên đối tượng khách thể là 164 sinh viên và 24 huấn luyện viên. Kết quả cho thấy, sinh viên cảm thấy lo lắng trước thời gian thi đấu sẽ làm giảm tinh thần thi đấu và ảnh hưởng đến thành tích. Có thể giảm lo lắng cho sinh viên bằng cách sắp xếp thời gian luyện tập hợp lý; có chế độ ăn uống, giải lao; có đồ bảo vệ chân, tay, đầu; có chuyên gia về kỹ thuật và đặc biệt là cần có tư vấn tâm lý cho vận động viên trước mỗi giải đấu. Từ khóa: sinh viên, huấn luyện viên; thi đấu; lo lắng; thành tích
ABSTRACT
Sport is one of the most important activities to improve human health . In the Universitarian environment, in addition to study physical education courses, students also participate in sports tournaments at the Faculty, the University, the University of Da Nang City, the region and the nation. We have many selected sports to compete such as: Soccer; Volleyball; Badminton; ....In another aspect, a lot students fell stressful with those tournaments. To assess the relationship between stress and achievement of students, we have used the method of investigation by questionnaires; deep interview and use test to measure the anxiety of Zung on 164 customers object may be students and 24 coaches. The results showed that students feel anxious ahead of time will reduce engagement and influence achievement. In this scientific research, We found that: We can reduce anxiety for students by arranging training time; There diet, Foyer; have to protect the legs, arms, head; There are technical experts and especially need psychological counseling for athletes before each tournament. Keywords: student, coach; competitions; worried; achievement.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn