Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,070,577

  Nghiên cứu về xu hướng lựa chon môn thể thao tự chon của sinh viên Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Xuân Hiền
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghỉ nâng cao chất lượng giảng dạy môn học giáo dục Thể chất và hoạt động thể thao ngoại khóa cho sinh viên Đại học Đà Nẵng; Số: 123;Từ->đến trang: 30-35;Năm: 2015
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Giáo dục Thể chất là một trong những học phần mà sinh viên có thểtự chọnmột môn thể thao để học tập và rèn luyện tại các trường Cao đẳng và Đại học trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam. Nhằm kiểm tra các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn môn học của sinh viên, nghiên cứu được thực hiện trên 936 sinh viên thông qua bảng câu hỏi. Kết quả cho thấy các môn học được ưu tiên lựa chọn là bóng đá; cầu lông; bóng chuyền; bóng rổ... Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn môn học là sự hiểu biết về môn học; sự phù hợp của cá nhân và đặc điểm của môn học. Điều này giúp cho các bộ môn giáo dục thể chất và thể thao xem xét cách thức phát triển môn học, quan tâm đến việc xây dựng giáo trình và phương pháp giảng dạy cho phù hợp với mong đợi của sinh viên.Từ khóa - Giáo dục thể chất; thể thao; bóng đá; cầu lông; bóng chuyền; môn học lựa chọn của sinh viên.

ABSTRACT
Physical Education is one of the subjects that students can choose to learn and practice in colleges and universities around the world as well as in Vietnam. To examine the factors affecting the choice of student coursework, research was done on 936 students through questionnaires. The results showed that football, badminton, volleyball, basketball are the popular sports that most of students would like to choose to learn. The factors affecting the choice of the course are the understanding of the subject; the suitability of individuals and characteristics of subjects. Finally, based on these results, some recommends will be given to the physical education department and sports to help them to develop courses, curriculum and teaching methods that are suitable for the expectations of the students.Key words - Physical Education; sport; fooball; badminton; volleyball; Course selection of students
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn