Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,993,131

 Using multi-direction information to evaluate Rhythmic Gymnastics teaching and learning quality at The University of Physical Education and Sports of Bac Ninh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dinh Khanh Thu , Nguyen Xuan Hien
Nơi đăng: Asian Journal of Physical Education and computer science in sports; Số: ISSN 0975-7732. Vol 14;Từ->đến trang: 44-47;Năm: 2016
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Building criterion for evaluating Rhythmic Gymnastics teaching and learning quality of 2 groups of subjects- teachers and amateur students of The University of Physical Education and Sports of Bac Ninh- in order to analyze and acumulate opinions to evaluate the efficiency of teaching Rhythmic Gymnastics at this school. Key words: Rhythmic Gymnastics (RG); students; evaluating learning and teaching quality; Physical Education at The University of Physical Education and Sports of Bac Ninh.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn