Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,993,160

 Applying Exercises Of Improving The Effect Of Legs Strikes Number (2) And (3) InCombat On Male Students Of The Vovinam Club Of Chinh Gian Ward, Hai ChauDistrict, Danang City, Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Pham Tuan Hung , Nguyen Xuan Hien
Nơi đăng: Asian Journal of Physical Education and Computer Science in Sports; Số: ISSN 0975-7732. Volume No.15, No.1;Từ->đến trang: 31-35;Năm: 2016
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
AbstractIn Vovinam leg attack take-downs number (2), (3) (to grab the opponent by the feet or legs and take themdown using twisting motions, which is usable as a surprise attack in a fight) has highly pragmatic infighting. The study results has selected exercises that improve the leg attack take-down techniquesnumber (2), (3) for male students of VovinamClub in Chinh Gian Ward, Hai Chau District, Da Nang City.Through experiments have confirmed the effectiveness in practicing these attacks techniques.Keywords:Vovinam, leg attacks, exercises, Danang City
ABSTRACT
AbstractIn Vovinam leg attack take-downs number (2), (3) (to grab the opponent by the feet or legs and take themdown using twisting motions, which is usable as a surprise attack in a fight) has highly pragmatic infighting. The study results has selected exercises that improve the leg attack take-down techniquesnumber (2), (3) for male students of VovinamClub in Chinh Gian Ward, Hai Chau District, Da Nang City.Through experiments have confirmed the effectiveness in practicing these attacks techniques.Keywords:Vovinam, leg attacks, exercises, Danang City
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn