Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,993,017

 Evaluation of the teaching skills of the seniors of the Gymnastic Departmentafter the internship at The University of Physical Education and Sports of BacNinh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dinh Khanh Thu , Nguyen Xuan Hien
Nơi đăng: International Journal of Health, Physical Education and Computer Science in sports; Số: ISSN 2231-3265. Volume No.25, No.1;Từ->đến trang: 5-9;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
Abstract:Applying teaching skills improvement methods on students through multiple comparison to differentobjects and evaluating the students’ teaching skills after the internship in Gymnastic Department at TheUniversity of Physical Education and Sports of Bac Ninh.Keyword: Teaching capabilities, teaching internship, students, Physical Education etc
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn