Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,072,364

 Effects Of Extracurricular Exercises On The Shape And Physical Strength Of 9-Year-Old Female Pupils With Class-I Obesity At Kim Dong Primary School, InHanoi City
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dinh Khanh Thu, Nguyen Xuan Hien, Nguyen Thi Huyen, Le Thi Phuong Loan
Nơi đăng: International Journal of Health, Physical Education and Computer Science in sports; Số: ISSN 2231-3265. Volume 28, No.1;Từ->đến trang: 1-6;Năm: 2017
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Based on related literature and practical case, the paper has proposed a system of weight-loss exercises for nine-year-old female pupils with class-I-obesity. The recommendation was developed on the formula for selecting exercises according to weight loss in the whole training course, and necessary energy consumption in one training session. After a 12-week experimental period in which the pupils was scheduled to exercise at home, at school and to follow and a reasonable diet, their shape and physical strength have been improved.
ABSTRACT
Based on related literature and practical case, the paper has proposed a system of weight-loss exercises for nine-year-old female pupils with class-I-obesity. The recommendation was developed on the formula for selecting exercises according to weight loss in the whole training course, and necessary energy consumption in one training session. After a 12-week experimental period in which the pupils was scheduled to exercise at home, at school and to follow and a reasonable diet, their shape and physical strength have been improved.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn