Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,991,328

 Causes Of Class-I Obesity Of 9 – 10-Year-Old Pupils At Kim Dong PrimarySchool, In Ha Noi City
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Dinh Khanh Thu, Xuan Hien Nguyen, Nguyen Thi Huyen, Le Thi Phuong Loan
Nơi đăng: Asian Journal of Physical Education and Computer Science in Sports; Số: ISSN 0975-7732. Volume No.15, No.17;Từ->đến trang: 4-8;Năm: 2017
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

In order to identify causes of class-I obesity of pupils from 9 to 10 years old at Kim Dong primaryschool in Ha Noi, we conducted a comprehensive survey on the current status of pupils’ motoractivities at school and at home, using energy consumption formulas to assess their nutrition supply versus actual nutritional needs, and evaluating their daily habits. Keyword: 9-10-year-old pupils; class-Iobesity; living habits, motor habits; nutritional needs; provide energy.
ABSTRACT
In order to identify causes of class-I obesity of pupils from 9 to 10 years old at Kim Dong primaryschool in Ha Noi, we conducted a comprehensive survey on the current status of pupils’ motoractivities at school and at home, using energy consumption formulas to assess their nutrition supply versus actual nutritional needs, and evaluating their daily habits. Keyword: 9-10-year-old pupils; class-Iobesity; living habits, motor habits; nutritional needs; provide energy.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn