Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,992,266

 Changes in physiological functions of down syndrome affected individuals after one year of practicing aikido at sport training center in district 3, Ho Chi Minh city.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngoc Thang Hoa, Xuan Hien Nguyen, Le Nhat Quang Tran
Nơi đăng: Entire Research; Số: ISSN 0975-5020. Volume-XI, Issue-II;Từ->đến trang: 21-24;Năm: 2019
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Positives changes in physiological functions help affirm sport’s effect on human bodies for normal humans in general and Down syndrome affected individuals in particular. Research has been conducted with 35 Aikido practicers with Down syndrome aged 18-25 at Sport Training Center in District 3, HCMC. Of these practicers, 21 are male and 14 are female. By using methods such as document analysis, survey, function checking, statistical method, 4 indicators have been selected to make evaluation for changes in physiological functions of Down syndrome affected individuals practicing Aikido at Sport Training Center in District 3, HCMC. Research results contribute to the scientific background for building the system of exercises that are suitable for the physic development of Down syndrome affected later on. Key words: Physiological function, Aikido, Down syndrome, HCMC.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn