Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,072,225

 Solutions To Manage Models Of Mass Sports In Hanoi, Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Chung Nguyen Dinh, Phuong Nguyen Thi Xuan, Xuan Hien Nguyen
Nơi đăng: International Journal of Health, Physical Education and Computer Science in sports; Số: ISSN 2231-3265. Volume No.33;Từ->đến trang: 1-4;Năm: 2019
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Using the common scientific research methods, the study has evaluated the reality of models of mass sports in Hanoi. On such basis, we have analyzed in detail the advantages and disadvantages of each model and proposed solutions to manage mass sports activities in Hanoi.Keywords: model, mass sports, solution, Hanoi, Vietnam
ABSTRACT
Using the common scientific research methods, the study has evaluated the reality of models of mass sports in Hanoi. On such basis, we have analyzed in detail the advantages and disadvantages of each model and proposed solutions to manage mass sports activities in Hanoi.Keywords: model, mass sports, solution, Hanoi, Vietnam
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn