Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,168,358

 Research of Selecting Advanced Exercises of Forehand Drive for Male Students Between 18 To 22 Years Old In Table Tennis Club Danang University of Physical Education and Sports (Dupes)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Xuan Hung Nguye, Xuan Hien Nguyen
Nơi đăng: Entire Research; Số: Volume-XI, Issue-III;Từ->đến trang: 1-7;Năm: 2019
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The research pointed outthatthe exercises used to improve theforehand drive techniqueis not yet effective and diversified. At the same time, the research suggested 10 exercises toimprove the efficiency offorehand drive technique for studentsfrom 18 to 22 years oldintheTable Tennis Club ofDaNang university of Physical education and Sports (DUPES).Keywords: exercises, forehand drive, students, table tennis club
ABSTRACT
The research pointed outthatthe exercises used to improve theforehand drive techniqueis not yet effective and diversified. At the same time, the research suggested 10 exercises toimprove the efficiency offorehand drive technique for studentsfrom 18 to 22 years oldintheTable Tennis Club ofDaNang university of Physical education and Sports (DUPES).Keywords: exercises, forehand drive, students, table tennis club
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn