Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Proposal for the Integration of Leisure Sports into Tourism in Thua Thien Hue Province
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Xuan Hung Nguyen, Xuan Hien Nguyen
Nơi đăng: Entire Research; Số: Volume-XI, Issue-III;Từ->đến trang: 15-25;Năm: 2019
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Thua Thien Hue, with its existing potential, is an ideal place to promoteleisure sportsby integrating theminto tourismto take its best advantage. Based on the assessment aboutcurrent status of such integration in this province, the study selected and suggested certainsports to be integrated into tourism to improve the efficiency of local tourism and develop itto a higher level.Keywords: leisure sports, tourism, sea, ecology
ABSTRACT
Thua Thien Hue, with its existing potential, is an ideal place to promoteleisure sportsby integrating theminto tourismto take its best advantage. Based on the assessment aboutcurrent status of such integration in this province, the study selected and suggested certainsports to be integrated into tourism to improve the efficiency of local tourism and develop itto a higher level.Keywords: leisure sports, tourism, sea, ecology
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn