Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,147,494

 Surgical and Radio Interventional Treatments of Atrial Septal Defect in Da Nang Hospital, Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Xuan Tuan Ho, Xuan Hien Nguyen
Nơi đăng: Entire Research; Số: Volume-XI, Issue-III;Từ->đến trang: 40-52;Năm: 2019
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Objectives: The purpose of this study is to compare the efficacy and safety as well asthe cost of treatment of the atrial septal defect(ASD) transcatheter closure and surgicalclosure.Methods: Using data from records stored at Da Nang Hospital from 1/2010 to12/2015, we compared the value of the transcatheter closure (TC)and surgical closure (SC)for ASD patients based on the success rate and complications of each technique. In addition,we also determined the treatment costs and the average days of hospital stayfor patients in twogroups.Results: There were 266 ASD patients including 43 surgeries and 223 transcathetercases. The patient in TC group having an average age of 20.1 years compared to theSC group,is 20.3 years. There were no deaths in either group. The surgical group had a longer hospitalstay (28.1 days compared to 18.6 in the transcatheter group, p <0.001), and had morecomplications (14/43 cases compared to 7/223 cases in the transcatheter group). The cost forASD transcatheter closure is lower than the cost for surgical closure, averaging 2306.8 USDcompared to 3257.0 USD (p <0.001).CONCLUSION: Both closing transcatheter and surgery for patients with ASD havegreat results, but close by radio intervention having shorter hospital stay, lower infection ratesand complications, resulting in lower overall costs. Therefore, patients with qualified ASDuse better radio intervention method than surgery.Keywords: Congenital heart disease, Atrial septal defect, Surgical closure,Transcatheter closure.Abrreviations: CHD = Congenital Heart Disease ASD = Atrial Septal DefectSC = Surgical Closure TC = Transcatherter Closure“This research is funded by Funds for Science and Technology Development of theUniversity of Danang under project number B2016-ĐN01-02”
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn