Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,188,235

 Recovery Characteristics Of Cardiovascular, Biochemical And Hematological Functions Of The High-Level Shooting Athletes In Full Capacity Exercising
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hieu Tran Tuan; Trung Tran; Xuan Hien Nguyen
Nơi đăng: International Journal of Health, Physical Education and Computer Science in sports; Số: Volume-35 No.1;Từ->đến trang: 122-128;Năm: 2019
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Using routine scientific research methods, 03 evaluation indicators of cardiovascularfunction recovery ability and 03 evaluation indicators of biochemistry and hematology functionrecovery ability of the high-level shooting athletes in full capacity exercising have beenselected. On that basis, medical examination methods, hematological and biochemical testingmethods are used to evaluate the recovery process of cardiovascular function, hematologyand biochemistry of the research subjects in full capacity exercising at times: before exercising,after starting, while exercising (evaluate 10s after completing exercising) and 10 minutes afterexercising.
ABSTRACT
Using routine scientific research methods, 03 evaluation indicators of cardiovascularfunction recovery ability and 03 evaluation indicators of biochemistry and hematology functionrecovery ability of the high-level shooting athletes in full capacity exercising have beenselected. On that basis, medical examination methods, hematological and biochemical testingmethods are used to evaluate the recovery process of cardiovascular function, hematologyand biochemistry of the research subjects in full capacity exercising at times: before exercising,after starting, while exercising (evaluate 10s after completing exercising) and 10 minutes afterexercising.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn