Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,231

 An Introduction To Some Biomedical Indicators In Evaluating Performance Of road Bicycle Racing Male Athletes Aged 16-18 in Ho Chi Minh City
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Quang Vinh Nguyen, Quang Son Nguyen, Xuan Hien Nguyen
Nơi đăng: International Journal of Health, Physical Education and Computer Science in sports; Số: Volume - 35 No. 1;Từ->đến trang: 35-41;Năm: 2019
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The article, employing research methods commonly used in sports, identified 07 biomedicalindicators (05 aerobic indicators, 02 anaerobic indicators) including: VE: Pulmonary VentilationDuring Exercise (liters/minute); VO2/HR: Oxygen - pulse indicator (ml/beat); VO2 max/kg(ml/ph/Kg): Relative oxygen consumption volume; % VO2max at anaerobic threshold; EE:Energy Efficiency (kcal/minute) and RPP: anaerobic capacity lactate (w/kg); RMP: anaerobiclactate (w/kg) to evaluate performance of 16-18-year-old male athletes in road bicycle racing(RBR) inHo Chi Minh City. Keywords: Biomedical indicators, training standards, road bicycleracing, male, athlete, Ho Chi Minh City.
ABSTRACT
The article, employing research methods commonly used in sports, identified 07 biomedicalindicators (05 aerobic indicators, 02 anaerobic indicators) including: VE: Pulmonary VentilationDuring Exercise (liters/minute); VO2/HR: Oxygen - pulse indicator (ml/beat); VO2 max/kg(ml/ph/Kg): Relative oxygen consumption volume; % VO2max at anaerobic threshold; EE:Energy Efficiency (kcal/minute) and RPP: anaerobic capacity lactate (w/kg); RMP: anaerobiclactate (w/kg) to evaluate performance of 16-18-year-old male athletes in road bicycle racing(RBR) inHo Chi Minh City. Keywords: Biomedical indicators, training standards, road bicycleracing, male, athlete, Ho Chi Minh City.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn