Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,172,892

 APPLICATION OF EXERCISES TO IMPROVE GENERAL FITNESS FOR STUDENTS OF DA NANG UNIVERSITY OF MEDICAL TECHNOLOGY AND PHARMACY
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Huu Hung Tran, Xuan Hien Nguyen
Nơi đăng: International Research Journal of Physical Education and Sports Sciences; Số: Volume: IV-ISSUE: II;Từ->đến trang: 1-5;Năm: 2019
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
The application of exercises to improve general fitness for students of Danang University of Medical Technology and Pharmacy has been a matter of concern. Using regular research method, we have selected certain topics and applied 15 exercises to improve general fitness for students of Danang University of Medical Technology and Pharmacy, contributing to improving the quality of physical education speaking general. Keywords: exercise, apply, improve, effective, general physical fitness
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn