Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,032,396

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: CÁC NHÂN TỬ VÀ CHỈ SỐ LIÊN KẾT CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Ông Nguyên Chương, Nguyễn Thị Hương
. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 7. Trang: 23-30. Năm 2019.
(Aug 17 2019 8:25PM)
[2]Tham luận: LỢI THẾ SO SÁNH HIỆN RCA TRONG XU HƯỚNG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM. Tác giả: Ông Nguyên Chương. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: "Tác động của các hiệp định thương mại tự do đến cơ cấu kinh tế Việt Nam". Trang: 78-85. Năm 2019. (Aug 17 2019 8:36PM)
[3]Tham luận: TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN - ĐỘNG LỰC VÀ TÁC ĐỘNG - KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI VIỆT NAM. Tác giả: Ông Nguyên Chương. Hội thảo khoa học Quốc gia “Thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam: Những vấn đề lý luận, kinh nghiệm thực tiễn của các nước”. Trang: 425-438. Năm 2019. (Aug 17 2019 8:38PM)
[4]Tham luận: Thực trạng và những vấn đề cần đặt ra cho sự phát triển nhanh và bền vững Vùng Trung Bộ. Tác giả: Ông Nguyên Chương. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Phát triển nhanh và bền vững - Kinh nghiệm quốc tế và các địa phương của Việt Nam”. Trang: 263-286. Năm 2018. (Aug 17 2019 8:29PM)
[5]Tham luận: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự cải thiện hoạt động sinh kế của hộ nghèo người dân tộc thiểu số ở Đắk Nông. Tác giả: Ông Nguyên Chương, Đào Hữu Hòa, Phạm Quang Tín. Kỷ yếu hội thảo Quốc gia “PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG TÂY NGUYÊN”. Trang: 749-761. Năm 2017. (Feb 27 2018 11:27AM)
[6]Bài báo: Mô hình cân đối liên ngành mở rộng - Ứng dụng trong phân tích thu nhập và việc làm của nền kinh tế. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Ông Nguyên Chương. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: Số 232. Trang: 28-38. Năm 2016. (Nov 24 2016 7:32PM)
[7]Bài báo: Phát triển dịch vụ logistics của thành phố Đà Nẵng trong bối cảnh hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng. Tác giả: Ông Nguyên Chương. Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng. Số: Số 78. Trang: 2-9. Năm 2016. (Nov 24 2016 7:38PM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu sự đa dạng nguồn thu nhập hộ gia đình Vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Tác giả: Ông Nguyên Chương, Trần Như Quỳnh
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số: 217. Trang: 65-74. Năm 2015. (Jan 6 2016 6:29PM)
[9]Bài báo: Kết quả xếp hạng quận/huyện về chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - năm 2011. Tác giả: Ông Nguyên Chương & Trần Như Quỳnh. Tạp chí Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng. Số: 26. Trang: 8-14. Năm 2012. (Jan 15 2013 12:14AM)
[10]Bài báo: Phương pháp xếp hạng “Chỉ số hài lòng của người dân đối với chất lượng cung ứng dịch vụ” của các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Ông Nguyên Chương & Trần Như Quỳnh. Tạp chí Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng. Số: 21. Trang: 14-18. Năm 2011. (Jan 15 2013 12:10AM)
[11]Bài báo: Chất lượng tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Ông Nguyên Chương & Trần Như Quỳnh. Tạp chí Phát triển Kinh tế. Số: 244. Trang: 18-26. Năm 2011. (Jan 15 2013 12:03AM)
[12]Bài báo: Nâng cao cơ hội việc làm qua sàn giao dịch việc làm tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Trương Bá Thanh & Ông Nguyên Chương
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Phát triển Kinh tế
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: 238. Trang: 16-21. Năm 2010.
(Jan 14 2013 11:05PM)
[13]Bài báo: Tác động của phân cấp ngân sách đối với tăng trưởng kinh tế của các tỉnh ở Việt Nam. Tác giả: Ông Nguyên Chương. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 386. Trang: 45-56. Năm 2010. (Jan 17 2013 12:33PM)
[14]Bài báo: Liên kết kinh tế các tỉnh Vùng Kinh tế trọng điểm Miền Trung. Tác giả: Ông Nguyên Chương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 6. Trang: 133-140. Năm 2009.
(Jan 14 2013 10:51PM)
[15]Tham luận: Internal Migration in the Context of Trade Liberalisation in Vietnam. Tác giả: Ông Nguyên Chương. VERN, Việt Nam. Trang: 20-40. Năm 2008. (Jan 14 2013 10:46PM)
[16]Bài báo: Mô hình ARIMA với phương pháp Box-Jenkins và ứng dụng để dự báo lạm phát của Việt Nam. Tác giả: Ông Nguyên Chương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 19. Trang: 102-109. Năm 2007.
(Jan 14 2013 10:43PM)
[17]Tham luận: Vai trò của tiếp thị địa phương đối với các tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên. Tác giả: Ông Nguyên Chương. Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Trang: 50-55. Năm 2001. (Jan 14 2013 10:35PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Internal Migration in the Context of Trade Liberalisation in Vietnam. Authors: Binh Bui Quang, Thi Thu Ha Nguyen, Chuong Ong Nguyen. Malaysian Journal of Economic Studies (MJES). No: Volume 53, 2016, No. 2. Pages: 195-209. Year 2016. (Dec 22 2016 11:53AM)
[2]Presentations: Rural livelihood diversification in the South Central Coast of Vietnam. Authors: Ong Nguyen Chuong; Nguyen Thi Phuong Thao; Tran Le Yen Ha. The IDRC Digital Library. Pages: 1-25. Year 2015. (Jan 10 2019 2:14PM)
[3]Presentations: Regional Cooperation and Economic Integration of the Asian Economies (The Boao Forum for Asia: Progress of Asian Economic Integration Annual Report 2009). Authors: Chủ biên: Lin Guijin và Kar-yiu Wong; Đồng tác giả: Ông Nguyên Chương. University of International Business and Economics Press, China
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Pages: 39-56. Year 2010.
(Jan 14 2013 11:52PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn