Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,892,379

 Mô hình cân đối liên ngành mở rộng - Ứng dụng trong phân tích thu nhập và việc làm của nền kinh tế
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Ông Nguyên Chương
Nơi đăng: Tạp chí Kinh tế và Phát triển; Số: Số 232;Từ->đến trang: 28-38;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết giới thiệu cơ sở lý thuyết của mô hình cân đối liên ngành mở rộng và ứng dụng vào đo lường, phân tích sự tác động của việc thay đổi tiêu dùng cuối cùng về sản phẩm của một ngành kinh tế đến thu nhập của người lao động, số lượng việc làm trong ngành đó cũng như ảnh hưởng của nó đến các ngành khác và toàn bộ nền kinh tế. Sử dụng bảng I/O năm 2012 của Việt Nam (vừa được Tổng cục Thống kê công bố năm 2015) và các số liệu liên quan khác để xác định các nhân tử sản lượng, thu nhập và việc làm của 14 ngành kinh tế. Kết quả cho thấy ngành Xây dựng và ngành Thủy sản có khả năng tạo ra sự thay đổi lớn nhất đối với sản lượng, đồng thời cũng tác động lớn đến sự gia tăng thu nhập của hộ gia đình và tạo việc làm cho nền kinh tế. Từ đó đưa ra một số hàm ý chính sách thúc đẩy tạo việc làm và thu nhập trong bối cảnh hiện nay.
ABSTRACT
This paper presents the theoretical approach of output, income and employment multipliers using the extended input-output model. Based on Vietnam Input-Output Table 2012 (GSO, 2015) and other relevant data, the study examines how each of 14 sectors affects the economy in terms of output, income and employment. The analysis results demonstrate that the Construction and Fishery sectors have the greatest impact on output as well as the significant effects in generating new household income and employment. Therefore, the paper suggests several policy implications on job and income creation in Vietnam.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn