Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 108,548,462

 Rural livelihood diversification in the South Central Coast of Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ong Nguyen Chuong; Nguyen Thi Phuong Thao; Tran Le Yen Ha
Nơi đăng: The IDRC Digital Library; Số: 2015-10-05T19:12:43Z;Từ->đến trang: 1-25;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Agriculture is still a key livelihood earning for most rural households and working for wages does not seem to dramatically increase household income. Moreover, diversification of income sources is found to be influenced by these variables: age of household head, female head, ethnicity of household head, number of dependents, household labor, and community infrastructure. In addition, household labors, and average years of education have positive and statistically significant effects on household income. Households need to be acquainted with educational and training programs. These factors should be considered in policy decisions towards enhancing household income in the region.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn