Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,892,305

 Thực trạng và những vấn đề cần đặt ra cho sự phát triển nhanh và bền vững Vùng Trung Bộ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ông Nguyên Chương
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Phát triển nhanh và bền vững - Kinh nghiệm quốc tế và các địa phương của Việt Nam”; Số: ISBN: 978-604-73-6511-1;Từ->đến trang: 263-286;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn