Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='pcthang' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Phạm Công Thắng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,994,039

 
Mục này được 1554 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Công Thắng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  25/08/1988
Nơi sinh: Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình
Quê quán Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Máy tính, tổ hợp, hệ thống và mạng; Tại: Tula State University
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Công Nghệ Thông Tin; Tại: Tula State University
Lĩnh vực NC: Image Processing,Computer Vision, Deep Learning
Ngoại ngữ: Anh, Nga
Địa chỉ liên hệ: Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách Khoa, 54, Nguyễn Lương Bằng, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: pacotha@gmail.com; pcthang@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 2013-2016: Nghiên cứu sinh tại Tula State University, Tula, Russia.
- 11/2016-09/2017:giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách khoa- Đại học Đà Nẵng.
- 9/2017 đến nay: Nghiên cứu sau Tiến sĩ tại National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Quy hoạch động rời rạc và liên tục cho bài toán khử nhiễu ảnh. Chủ nhiệm: TS. Phạm Công Thắng. Thành viên: Th.S. Nguyễn Văn Nguyên. Mã số: T2017-02-62. Năm: 2017. (Sep 21 2017 3:53PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Image Processing Procedures Based on Multi-Quadratic Dynamic Programming. Authors: Pham Cong Thang . Informatica. No: 41. Pages: 255. Year 2017. (Jul 23 2017 9:33PM)
[2]Article: Edge-Preserving Denoising Based on Dynamic Programming on the Full Set of Adjacency Graphs. Authors: P. C. Thang, A. V. Kopylov, and S. D. Dvoenko. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLII-2/W4. No: XLII-2/W4. Pages: 55-60. Year 2017. (May 19 2017 6:15PM)
[3]Article: Parametric Procedures For Image Denoising With Flexible Prior Model. Authors: Pham Cong Thang and Kopylov A.V.. Proceedings of the Seventh Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2016). No: doi: 10.1145/3011077.3011099. Pages: 294-301. Year 2016. (Oct 13 2016 10:39PM)
[4]Article: Multi-quadratic dynamic programming procedure of edge–preserving denoising for medical images. Authors: Pham Cong Thang, Kopylov A. V. . ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. No: doi:10.5194/isprsarchives-XL-5-W6-101-2015. Pages: 101-106. Year 2015. (Oct 7 2016 9:29PM)
[5]Article: Mathematical Description of Multi-Quadratic Dynamic Programming for Image Smoothing Preserving Local Features. Authors: Pham Cong Thang, Kopylov A. V.. Izvestiya TSU. Natural Sciences. No: vol. 4. Pages: 79-90. Year 2015. (Oct 7 2016 9:33PM)
[6]Article: Analysis of pairwise potential functions for bayesian image restoration . Authors: Pham Cong Thang, Kopylov A. V.. Izvestiya TSU. Natural Sciences. No: Vol. 3. Pages: 105—116. Year 2015. (Oct 7 2016 9:36PM)
[7]Article: Selection of quadratic functions in the procedure multi-quadratic dynamic programming for the analysis of signals and images. Authors: Pham Cong Thang, Kopylov A. V.. Izvestiya TSU. Technical Sciences. No: Vol. 5(2). Pages: 304–312. Year 2015. (Oct 7 2016 9:44PM)
[8]Article: Nonconvex minimization method for image denoising. Authors: Pham Cong Thang, Kopylov A. V.. Izvestiya TSU. Technical Sciences. No: Vol. 5(2). Pages: 290–303. Year 2015. (Oct 7 2016 9:56PM)
[9]Presentations: Сглаживание изображений на основе мультиквадратичной процедуры динамического программирования. Authors: Фам Конг Тханг, Копылов А.В.. Сборник тезисов научно-технической конференции «Техническое Зрение в Системах Управления» -ТЗСУ 2015, Москва. ИКИ РАН. Pages: 122-123. Year 2015. (Oct 7 2016 10:00PM)
[10]Presentations: Сравнительное исследование процедур мульти-квадратичного и дискретного динамического программирования для обработки изображений . Authors: Фам Конг Тханг. Доклады статей (часть первая) X магистерской научной конференции (РМНК), Тула. Изд-во ТулГУ. Pages: С. 22-24. Year 2015. (Oct 7 2016 10:02PM)
[11]Presentations: Квадратичная аппроксимация функций Беллмана для задачи анализа изображений. Authors: Фам Конг Тханг. Доклады статей (часть первая) X региональной магистерской научной конференции (РМНК), Тула. Изд-во ТулГУ. Pages: 24-27. Year 2015. (Oct 7 2016 10:06PM)
[12]Presentations: Сравнительное исследование методов минимизации гиббсовской энергии в задаче шумоподавления изображений . Authors: Фам Конг Тханг. Доклады статей IX молодежной научно-практической конференции "Молодежные инновации". Тула. Изд-во ТулГУ. Pages: 317-319. Year 2015. (Oct 7 2016 10:08PM)
[13]Presentations: Development of classroom management software with remote access. Authors: Фам Конг Тханг. Сборник трудов Всероссийской конференции с международным участием «Иннформационно-телекоммуникационные технологии и матаматическое моделирование высокотехнологичныхт систем, Москва, РУДН. Pages:. 71-73. Year 2014. (Oct 7 2016 10:10PM)
[14]Presentations: Метод подовления шума на ультрасонограммах. Authors: Фам К.Т., Данг. Н.Х. Т.. Технические науки - от теории к практике, Новосибирск. Pages: 24-29. Year 2014. (Dec 16 2016 11:02PM)
[15]Article: Multi-Quadratic Dynamic Programming Procedure for Image Restoration Preserving Local Features. Authors: Pham Cong Thang, Kopylov A. V.. Izvestiya TSU. Natural Sciences. No: Vol. 4. Pages: 143–157. Year 2014. (Oct 7 2016 9:57PM)
[16]Article: Математический подход к отслеживанию объектов на цифровом видео. Authors: Фам К.Т., Есиков Д.О.. Известия ТулГУ. Технические науки. Вып. 1. Тула: Изд-во ТулГУ. No: 1. Pages: 37-43. Year 2014. (Dec 16 2016 10:55PM)
[17]Article: Комбинирование методов для отслеживания объектов на цифровом видео. Authors: Фам К.Т.. Известия ТулГУ. Технические науки. Вып. 1. Тула: Изд-во ТулГУ. No: 1. Pages: 51-56. Year 2014. (Dec 16 2016 10:58PM)
  
 Sách và giáo trình
(Feb 12 2017 9:05PM)
[1]

Dynamic programming procedures for the noise reduction problem
Процедуры динамического программирования для задачи шумоподавления
Chủ biên: Pham Cong Thang. Nơi XB: LAP LAMBERT Academic Publishing, Deutschland. Năm 2017.

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ / «Программа устранения шума с сохранением локальных особенностей на изображении на основе мультиквадратичной процедуры динамического программирования»

 Công nghệ thông tin

 2016

 RU 2016610122

 The Federal service on intellectual property - publications of rospatent in Computer Programs. Databases. Topographies of integrated circuits (Russia)

doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
  
 Khen thưởng
[1] Việt Nam-Odon Vallet. Năm: 2005.
[2] Vietnamese Goverment Scholarship. Năm: 2007-2013.
[3] Giấy khen của Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam tại Liên Bang Nga - năm 2010-2011. Số: 71/QĐ/ĐSQ. Năm: 2012.
[4] Giấy khen của Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam tại Liên Bang Nga - năm 2011-2012. Số: 28/QĐ/SQVN-12. Năm: 2012.
[5] Russian Goverment Scholarship.. Năm: 2013-2016.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn