Phạm Công Thắng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 97,643,875

 
Mục này được 10993 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Công Thắng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/1988
Nơi sinh: Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình
Quê quán Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Máy tính, tổ hợp, hệ thống và mạng; Tại: Tula State University
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Công Nghệ Thông Tin; Tại: Tula State University
Lĩnh vực NC: Machine Learning, Deep Learning
Optimization Techniques
Ngoại ngữ: Anh, Nga
Địa chỉ liên hệ: Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách Khoa, 54, Nguyễn Lương Bằng, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: pacotha@gmail.com; pcthang@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 -2006-2007: Sinh viên Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
-11/2007-08/2008: Học dự bị tiếng Nga tại Tula State University, LB Nga.
-9/2008-06/2013: Sinh viên tại Computer/ Cybernetics Faculty, Tula State University, LB Nga.
-10/2013-06/2016: Nghiên cứu sinh tại Institute of Applied Mathematics and Computer Science, Tula State University, LB Nga.
-11/2016 đến nay: Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách khoa- Đại học Đà Nẵng.
-9/2017-08/2018: Nghiên cứu sau tiến sĩ tại Centre of Deep Learning and Bayesian Methods, National Research University "Higher School of Economics", LB Nga.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu nâng cao chất lượng ảnh y tế ứng dụng trong kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh. Chủ nhiệm: TS. Phạm Công Thắng. Mã số: B2019-DN02-62. Năm: 2021. (Mar 20 2020 11:34PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng mô hình khôi phục hình ảnh bị mờ và nhiễu Poisson dựa trên sự kết hợp của biến phân tổng bậc một và bậc hai - Model for blurred image restoration under Poisson noise based on a combined first-order and second-order total variation (Murata Science Foundation). Chủ nhiệm: TS. Phạm Công Thắng. Mã số: T2020-02-07MSF. Năm: 2021. (Sep 2 2021 8:36PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu phương pháp khử nhiễu hỗn hợp phức tạp trên ảnh số. Chủ nhiệm: TS. Phạm Công Thắng. Mã số: T2019-02-02. Năm: 2019. (Sep 19 2019 10:48PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Quy hoạch động rời rạc và liên tục cho bài toán khử nhiễu ảnh. Chủ nhiệm: TS. Phạm Công Thắng. Mã số: T2017-02-62. Năm: 2017. (Sep 21 2017 3:53PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Một phương pháp khử nhiễu hình ảnh dựa trên biến phân tổng quát không lồi. Tác giả: Phạm Công Thắng, et al.. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 21. Trang: 1-6. Năm 2023. (Mar 16 2023 10:20AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Catadioptric image denoising: a spatially variant approach. Authors: Pham Cong Thang*, Phan Tran Dang Khoa. Eurasian Journal of Mathematical and Computer Applications. No: Vol. 2. Pages: 17 pages. Year 2023. (Jan 28 2023 10:26PM)
[2]Article: An adaptive image restoration algorithm based on hybrid total variation regularization. Authors: Pham Cong Thang and et al.. Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences. No: 31 (1). Pages: 1-16. DOI: 10.55730/1300-0632.3968. Year 2023. (Jan 25 2023 5:14PM)
[3]Article: Image noise removal method based on non-convex total generalized variation and primal-dual algorithm. Authors: Pham Cong Thang and et al.. Computer Research and Modeling. No: Vol.15. Pages: 1-15. Year 2023. (Mar 19 2023 10:25PM)
[4]Article: Non-convex hybrid total variation for restoring medical image corrupted by poisson noise. Authors: Pham C.T. et. al.. ISPRS International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences (ISPRS Archives). No: WG II/8. Pages: 1-6. Year 2023. (Mar 16 2023 10:29AM)
[5]Article: An Algorithm for Hybrid Regularizers Based Image Restoration with Poisson Noise. Authors: Pham Cong Thang*, et. al. Kybernetika - International journal of Institute of Information Theory and Automation, The Czech Academy of Sciences. No: Vol. 57 (3). Pages: 447-473. DOI: 10.20537/2076-7633-2021-13-5-1-15. Year 2021. (Feb 25 2021 9:42AM)
[6]Article: A hybrid regularizers approach based model for restoring image corrupted by Poisson noise. Authors: Pham Cong Thang et al. Computer Research and Modeling. No: Vol. 13 (5). Pages: 1-15. DOI: 10.20537/2076-7633-2021-13-5-1-15. Year 2021. (Sep 17 2021 12:55PM)
[7]Article: A hybrid regularizers model for multiplicative noise removal. Authors: Pham Cong Thang et al. Cybernetics and Physics Journal (CAP). International Physics and Control Society (IPACS). No: Vol. 10 (1). Pages: 40-50. DOI: 10.35470/2226-4116-2021-10-1-40-50. Year 2021. (Sep 17 2021 12:57PM)
[8]Article: Combined first order and fractional order total variation for Poisson noise removal on digital images. Authors: Pham Cong Thang, et al. Information and Control Systems. No: Vol. 5 (114). Pages: 1-21. DOI: 10.31799/1684-8853-2021-5-1-21. Year 2021. (Sep 17 2021 1:00PM)
[9]Article: Second-order total generalized variation based model for restoring images with mixed Poisson-Gaussian noise. Authors: Pham Cong Thang et al. Information and Control Systems. No: Vol. 2 (111). Pages: 20-32, DOI: 10.31799/1684-8853-2021-2-20-32. Year 2021. (Sep 17 2021 12:54PM)
[10]Article: Human action recognition method based on conformal geometric algebra and recurrent neural network. Authors: Nguyen N. H. V., Pham M. T., Do P. H., Pham C. T., Tachibana K.. Information and Control Systems. No: Vol. 5, DOI: 10.31799/1684-8853-2020-5-2-11. Pages: 2-11. Year 2020. (Dec 1 2020 9:40PM)
[11]Article: An efficient total variation minimization method for image restoration. Authors: Pham Cong Thang*, Tran Thi Thu Thao, Guilhem Gamard. INFORMATICA - An International Journal, Vilnius University Institute of Data Science and Digital Technologies, Lithuanian Academy of Sciences. No: Informatica, Volume 31, Issue 3, September 2020. Pages: 539–560, DOI 10.15388/20-INFOR407. Year 2020. (Dec 1 2020 9:44PM)
[12]Article: An adaptive variational model for medical images restoration. Authors: Pham Cong Thang, et al.. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives. No: Vol. XLII-2/W12. Pages: pp. 219-224. Year 2019. (Jun 8 2019 6:10PM)
[13]Article: An adaptive algorithm for restoring image corrupted by mixed noise. Authors: Pham Cong Thang et al. Cybernetics and Physics Journal (CAP), International Physics and Control Society (IPACS). No: Vol. 8 (2). Pages: 73–82. DOI: 10.35470/2226-4116-2019-8-2-73-82. Year 2019. (Aug 8 2021 11:58PM)
[14]Article: Tree-serial parametric dynamic programming with flexible prior model for image denoising. Authors: Pham Cong Thang, Andrei V. Kopylov. Computer Optics. No: 42 (5). Pages: 838-845. DOI: 10.18287/2412-6179-2018- 42-5-838-84. Year 2018. (Nov 1 2018 10:35PM)
[15]Article: An Algorithm for Image Restoration with Mixed Noise Using Total Variation Regularization. Authors: Pham Cong Thang*, Guilhem Garmard, Kopylov, Tran T.T. Thao. Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences. No: Vol. 26 (6). Pages: 2831-2845. Year 2018. (Nov 29 2018 9:46PM)
[16]Article: Image Processing Procedures Based on Multi-Quadratic Dynamic Programming. Authors: Pham Cong Thang . Informatica (Ljubljana), Slovenian Society Informatika. No: 41. Pages: 255-256. Year 2017. (Jul 23 2017 9:33PM)
[17]Article: Edge-Preserving Denoising Based on Dynamic Programming on the Full Set of Adjacency Graphs. Authors: P. C. Thang, A. V. Kopylov, and S. D. Dvoenko. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives. No: XLII-2/W4. Pages: 55-60. Year 2017. (May 19 2017 6:15PM)
[18]Article: Parametric Procedures For Image Denoising With Flexible Prior Model. Authors: Pham Cong Thang and Kopylov A V. Proceedings of the Seventh Symposium on Information and Communication Technology 2016. No: doi: 10.1145/3011077.3011099. Pages: 294-301. Year 2016. (Oct 13 2016 10:39PM)
[19]Article: Multi-quadratic dynamic programming procedure of edge–preserving denoising for medical images. Authors: Pham Cong Thang, Kopylov A. V. . International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives. No: doi:10.5194/isprsarchives-XL-5-W6-101-2015. Pages: 101-106. Year 2015. (Oct 7 2016 9:29PM)
[20]Article: Mathematical Description of Multi-Quadratic Dynamic Programming for Image Smoothing Preserving Local Features. Authors: Pham Cong Thang, Kopylov A. V.. Izvestiya TSU. Natural Sciences. No: vol. 4. Pages: 79-90. Year 2015. (Oct 7 2016 9:33PM)
[21]Article: Analysis of pairwise potential functions for bayesian image restoration . Authors: Pham Cong Thang, Kopylov A. V.. Izvestiya TSU. Natural Sciences. No: Vol. 3. Pages: 105—116. Year 2015. (Oct 7 2016 9:36PM)
[22]Article: Selection of quadratic functions in the procedure multi-quadratic dynamic programming for the analysis of signals and images. Authors: Pham Cong Thang, Kopylov A. V.. Izvestiya TSU. Technical Sciences. No: Vol. 5(2). Pages: 304–312. Year 2015. (Oct 7 2016 9:44PM)
[23]Article: Nonconvex minimization method for image denoising. Authors: Pham Cong Thang, Kopylov A. V.. Izvestiya TSU. Technical Sciences. No: Vol. 5(2). Pages: 290–303. Year 2015. (Oct 7 2016 9:56PM)
[24]Presentations: Сглаживание изображений на основе мультиквадратичной процедуры динамического программирования. Authors: Фам Конг Тханг, Копылов А.В.. Сборник тезисов научно-технической конференции «Техническое Зрение в Системах Управления» -ТЗСУ 2015, Москва. ИКИ РАН. Pages: 122-123. Year 2015. (Oct 7 2016 10:00PM)
[25]Presentations: Сравнительное исследование процедур мульти-квадратичного и дискретного динамического программирования для обработки изображений . Authors: Фам Конг Тханг. Доклады статей (часть первая) X магистерской научной конференции (РМНК), Тула. Изд-во ТулГУ. Pages: С. 22-24. Year 2015. (Oct 7 2016 10:02PM)
[26]Presentations: Квадратичная аппроксимация функций Беллмана для задачи анализа изображений. Authors: Фам Конг Тханг. Доклады статей (часть первая) X региональной магистерской научной конференции (РМНК), Тула. Изд-во ТулГУ. Pages: 24-27. Year 2015. (Oct 7 2016 10:06PM)
[27]Presentations: Сравнительное исследование методов минимизации гиббсовской энергии в задаче шумоподавления изображений . Authors: Фам Конг Тханг. Доклады статей IX молодежной научно-практической конференции "Молодежные инновации". Тула. Изд-во ТулГУ. Pages: 317-319. Year 2015. (Oct 7 2016 10:08PM)
[28]Presentations: Development of classroom management software with remote access. Authors: Фам Конг Тханг. Сборник трудов Всероссийской конференции с международным участием «Иннформационно-телекоммуникационные технологии и матаматическое моделирование высокотехнологичныхт систем, Москва, РУДН. Pages:. 71-73. Year 2014. (Oct 7 2016 10:10PM)
[29]Article: Комбинирование методов для отслеживания объектов на цифровом видео. Authors: Фам К.Т.. Известия ТулГУ. Технические науки. Вып. 1. Тула: Изд-во ТулГУ. No: 1. Pages: 51-56. Year 2014. (Dec 16 2016 10:58PM)
[30]Article: Multi-Quadratic Dynamic Programming Procedure for Image Restoration Preserving Local Features. Authors: Pham Cong Thang, Kopylov A. V.. Izvestiya TSU. Natural Sciences. No: Vol. 4. Pages: 143–157. Year 2014. (Oct 7 2016 9:57PM)
[31]Article: Математический подход к отслеживанию объектов на цифровом видео. Authors: Фам К.Т., Есиков Д.О.. Известия ТулГУ. Технические науки. Вып. 1. Тула: Изд-во ТулГУ. No: 1. Pages: 37-43. Year 2014. (Dec 16 2016 10:55PM)
  
 Sách và giáo trình
(Feb 12 2017 9:05PM)
[1]

Dynamic programming procedures for the problem of noise reduction
Chủ biên: Pham Cong Thang. Nơi XB: LAP LAMBERT Academic Publishing, Deutschland. Năm 2017.

  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Võ Đức Hồng
Đề tài:  

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2021

[2]Phan Hữu Phát
Đề tài:  

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[3]Lê Văn Tịnh
Đề tài:  

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] PRI - Program for image restoration based on combination of optimization methods

 Công nghệ thông tin

 2018

 2018618071

 The Federal service on intellectual property - publications of rospatent in Computer Programs. Databases. Topographies of integrated circuits (Russia)

[2] Program: Image denoising with preserving of local features based on the multi-quadratic procedure of dynamic programming"

 Công nghệ thông tin

 2016

 RU 2016610122

 The Federal service on intellectual property - publications of rospatent in Computer Programs. Databases. Topographies of integrated circuits (Russia)

  
 Khen thưởng
[1] Việt Nam-Odon Vallet. Năm: 2005.
[2] Vietnamese Goverment Scholarship. Năm: 2007-2013.
[3] Giấy khen của Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam tại Liên Bang Nga - năm 2010-2011. Số: 71/QĐ/ĐSQ. Năm: 2012.
[4] Giấy khen của Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam tại Liên Bang Nga - năm 2011-2012. Số: 28/QĐ/SQVN-12. Năm: 2012.
[5] Russian Goverment Scholarship.. Năm: 2013-2016.
[6] Giải B, Hoạt động khoa học và công nghệ tiềm năng năm học 2018-2019, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng. Số: 3150/QĐ-ĐHBK. Năm: 2019.
[7] Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN: đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2019-2020. Số: 2866/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2020.
[8] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2020-2021, 2021-2022.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Toán học trong khoa học máy tính
Ngành: Công nghệ thông tin
 2021 Học viên cao học  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Học máy và ứng dụng
Ngành: Công nghệ thông tin
 2021 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[3]Khoa học dữ liệu
Ngành: Công nghệ thông tin
 2021 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà nẵng
[4]Toán ứng dụng công nghệ thông tin
Ngành: Công nghệ thông tin
 2020 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[5]Phương pháp tính
Ngành: Công nghệ thông tin
 2019 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[6]Cấu trúc máy tính; Kiến trúc máy tính và vi xử lý
Ngành: Công nghệ thông tin
 2018 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  
Journal referee:

  • Computer Journal (SCI-E), Oxford University Press. 
  • Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences (SCI-E), The Scientific and Technological Research Council of Turkey.
  • Informatica - Journal of Computing and Informatics (ESCI), Slovenian Society Informatika.

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn