Phạm Duy Vũ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 37864 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Duy Vũ
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  04/02/1974
Nơi sinh: Thăng Bình
Quê quán Thăng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ thuật nhiệt và máy lạnh; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 20; Chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Kỹ thuật năng lượng và môi trường
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 3842366; Mobile: 0913412513
Email: phamduyvubk@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 


Giảng viên Khoa Công nghệ Nhiệt Điện lạnh, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (từ 1998 đến nay).


 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Xác định thông số động học của bã mía khi nhiệt phân nhanh trong lò tầng sôi. Tác giả: Phạm Duy Vũ , Hoàng Dương Hùng, Trần Văn Vang, Nguyễn Quốc Huy. Tạp chí Năng lượng nhiệt. Số: 133*01/2017. Trang: 14-18. Năm 2017. (Nov 8 2017 9:34AM)
[2]Bài báo: Đánh giá thực nghiệm tính chất vật lý và hóa học của dầu sinh học từ quá trình nhiệt phân nhanh sinh khối việt nam. Tác giả: TS. Khoa CN Nhiệt Điện Lạnh*; ThS. Phạm Duy Vũ. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(118).2017-Quyển 2. Trang: 65. Năm 2017. (Oct 27 2017 2:30PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu trường nhiệt độ không ổn định tìm cỡ hạt liệu để nhiệt phân nhanh biomass sản xuất nhiên liệu sinh học. Tác giả: ThS. Phạm Duy Vũ, PGS.TS.Nguyễn Bốn, PGS.TS.Hoàng Dương Hùng. Tạp chí Năng lượng nhiệt trang. Số: 128*3/2016. Trang: 11-15. Năm 2016. (Nov 8 2017 9:31AM)
[4]Bài báo: Xác định các yếu tố vận hành ảnh hưởng đến hiệu quả thu hồi dầu sinh học từ quá trình nhiệt phân nhanh sinh khối. Tác giả: TS. Hoi nghi KH ATiGB 2016*; ThS. Phạm Duy Vũ. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 11(108).2016 Quyển 2. Trang: 284. Năm 2016. (Dec 6 2016 10:10AM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu mô phỏng động lực học trong lò lớp sôi khi nhiệt phân nhanh biomass. Tác giả: Phạm Duy Vũ*; Hoàng Dương Hùng; Trần Văn Vang. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 05(90).2015. Trang: 135. Năm 2015. (Sep 24 2015 10:04AM)
[6]Bài báo: Sản xuất dầu sinh học từ sinh khối bằng công nghệ nhiệt phân nhanh trong lò tầng sôi. Tác giả: ThS. Phạm Duy Vũ, PGS.TS. Hoàng Dương Hùng, PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm, PGS.TS. Trần Văn Vang. Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí – lần thứ IV. Số: Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí – lần thứ IV. Trang: 554-560. Năm 2015. (Nov 8 2017 9:25AM)
[7]Bài báo: Mô hình hóa hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt trong chu trình nhiệt của nhà máy điện hạt nhân bằng phần mềm mô phỏng. Tác giả: ThS. Phạm Duy Vũ*; PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 81. Năm 2014. (May 6 2014 5:00PM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm động cơ Savonius phát điện chiếu sáng phù hợp với năng lượng gió dọc theo bờ biển Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Phạm Duy Vũ*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(79).2014, Quyển 1. Trang: 81. Năm 2014. (Sep 19 2014 10:51AM)
[9]Bài báo: Thiết kế hệ thống lò lớp sôi qui mô thí nghiệm. Tác giả: GS.TSKH. Phan Quang Xưng, TS. Nguyên Thanh Quang, Th.S Phạm Duy Vũ. Tạp chí khoa học và công nghệ nhiệt. Số: 60. Trang: 8-11. Năm 2004. (Jun 25 2013 11:24AM)
[10]Bài báo: Mô hình thí nghiệm lò tầng sôi: một vấn đề khoa học bức thiết. Tác giả: GS.TSKH.Phan Quang Xưng, TS. Nguyên Thanh Quang, Th.S Phạm Duy Vũ
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 4-6. Năm 2003. (Jun 25 2013 11:31AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Analytical Modelling Fast Pyrolysis of Biomass Particles in Fluidized Bed Reactor. Authors: Vu Pham Duy, Huy Nguyen Quoc, Hung Hoang Dương, Vang Tran Van, Lam Nguyen- Dinh. Presented in Regular Sessions of the ICSSE 2017 and included in the conference proceedings and appear in the IEEE Xplore - The International Conference on Systems Science and Engineering. No: ISBN:978-1-5386-3421-9. Pages: 711-715. Year 2017. (Nov 8 2017 9:21AM)
[2]Article: Research on manufacturing experimental fast pyrolysis model for bio-oil production. Authors: Pham Duy Vu, Nguyen Quoc Huy, Hoang Duong Hung, Tran Van Vang, Phan Duc Trong. Proceedings The 2016 International Conference on Advanced Technology & Sustainable Development, Ho Chi Minh city. No: ISBN 9786049200403. Pages: 323-331. Year 2016. (Nov 8 2017 9:14AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn