Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 54,485,935

 Classification and Clustering of Spatial Patterns with Geometric Algebra
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Minh Tuan Pham, Kanta Tachibana, Eckhard Hitzer, Tomohiro Yoshikawa, and Takeshi Furuhashi
Nơi đăng: Geometric Algebra Computing: In Engineering and Computer Science, Springer; Số: 978-1-84996-107-3;Từ->đến trang: 231-247;Năm: 2010
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In fields of classification and clustering of patterns most conventional methods of feature extraction do not pay much attention to the geometric properties of data, even in cases where the data have spatial features. This paper proposes to use geometric algebra to systematically extract geometric features from data given in a vector space. We show the results of classification of handwritten digits and those of clustering of consumers’ impression with the proposed method.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
In fields of classification and clustering of patterns most conventional methods of feature extraction do not pay much attention to the geometric properties of data, even in cases where the data have spatial features. This paper proposes to use geometric algebra to systematically extract geometric features from data given in a vector space. We show the results of classification of handwritten digits and those of clustering of consumers’ impression with the proposed method.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn