Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,579,636

 Feature Extractions with Geometric Algebra for Classification of Objects
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Minh Tuan Pham, Kanta Tachibana, Eckhard Hitzer, Sven Buchholz, Tomohiro Yoshikawa, and Takeshi Furuhashi
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: IEEE World Congress on Computational Intelligence / International Joint Conference on Neural Networks
marriage affairs open i want an affair
; Số: 978-1-4244-1820-6;Từ->đến trang: 4070-4074;Năm: 2008
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Most conventional methods of feature extraction do not pay much attention to the geometric properties of data, even in cases where the data have spatial features. In this study we introduce geometric algebra to undertake various kinds of feature extraction from spatial data. Geometric algebra is a generalization of complex numbers and of quaternions, and it is able to describe spatial objects and relations between them. This paper proposes to use geometric algebra to systematically extract geometric features from data given in a vector space. We show the results of classification of hand-written digits, which were classified by feature extraction with the proposed method.
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
Most conventional methods of feature extraction do not pay much attention to the geometric properties of data, even in cases where the data have spatial features. In this study we introduce geometric algebra to undertake various kinds of feature extraction from spatial data. Geometric algebra is a generalization of complex numbers and of quaternions, and it is able to describe spatial objects and relations between them. This paper proposes to use geometric algebra to systematically extract geometric features from data given in a vector space. We show the results of classification of hand-written digits, which were classified by feature extraction with the proposed method.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn