Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,630,933

 Questionnaire data analysis based on Two-dimensional Dendrogram Map using Spring Model
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Minh Tuan Pham, Tomohiro Yoshikawa and Takeshi Furuhashi
Nơi đăng: 10th International Symposium on Advanced Intelligent Systems (ISIS 2009); Số: Busan, Korea, August 17-19;Từ->đến trang: 254-257;Năm: 2009
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Visualization is one of the most useful methods to understand similarity or dissimilarity among data. However, most linear methods such as PCA or MDA are not appropriate for construction of hierarchical model based on the distances (similarity/dissimilarity) between instances, because they do not consider the distances for visualization. This paper proposes a new dendrogram map based on multi-dimensional scaling (MDS) using a spring model which considers the distances between instances. This paper applies the proposed method to clustering of two sets of data. One is those prepared for a thought experiment. The other is questionnaire data on a planned product. The results show that the proposed dendrogram visualizes differences in distances between data while the conventional dendrogram and the conventional MDS were not able to do.
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
Visualization is one of the most useful methods to understand similarity or dissimilarity among data. However, most linear methods such as PCA or MDA are not appropriate for construction of hierarchical model based on the distances (similarity/dissimilarity) between instances, because they do not consider the distances for visualization. This paper proposes a new dendrogram map based on multi-dimensional scaling (MDS) using a spring model which considers the distances between instances. This paper applies the proposed method to clustering of two sets of data. One is those prepared for a thought experiment. The other is questionnaire data on a planned product. The results show that the proposed dendrogram visualizes differences in distances between data while the conventional dendrogram and the conventional MDS were not able to do.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn