Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 54,486,076

 A clustering method for geometric data based on approximation using conformal geometric algebra
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Minh Tuan Pham, Kanta Tachibana, Tomohiro Yoshikawa and Takeshi Furuhashi
Nơi đăng: Fuzzy Systems (FUZZ) 2001 IEEE International Conference Fuzzy Systems
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: 978-1-4244-7315-1;Từ->đến trang: 2540-2545;Năm: 2011
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Clustering is one of the most useful methods for understanding similarity among data. However, most conventional clustering methods do not pay sufficient attention to the geometric properties of data. Geometric algebra (GA) is a generalization of complex numbers and quaternions able to describe spatial objects and the relations between them. This paper uses conformal GA (CGA), which is a part of GA, to transform a vector in a real vector space into a vector in a CGA space and presents a proposed new clustering method using conformal vectors. In particular, this paper shows that the proposed method was able to extract the geometric clusters which could not be detected by conventional methods.
ABSTRACT
Clustering is one of the most useful methods for understanding similarity among data. However, most conventional clustering methods do not pay sufficient attention to the geometric properties of data. Geometric algebra (GA) is a generalization of complex numbers and quaternions able to describe spatial objects and the relations between them. This paper uses conformal GA (CGA), which is a part of GA, to transform a vector in a real vector space into a vector in a CGA space and presents a proposed new clustering method using conformal vectors. In particular, this paper shows that the proposed method was able to extract the geometric clusters which could not be detected by conventional methods.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn