Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 54,541,745

 空間折畳みモデルを用いた特徴抽出とニューラルネットワークへの適用
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Pham Minh Tuan,橘完太,吉川大弘,古橋武
Nơi đăng: 第20回インテリジェントシステムシンポジウム(FAN2010)首都大学東京
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 2010年9月;Từ->đến trang: 0;Năm: 2010
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn