Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 54,486,790

 An Algorithm for Fuzzy Clustering based on Conformal Geometric Algebra
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Minh Tuan Pham and Kanta Tachibana
Nơi đăng: Proceedings of the Fifth International Conderence KSE 2013, Advances in Intelligent Systems and Computing
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: 245;Từ->đến trang: 83-94;Năm: 2013
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Geometric algebra(GA) is a generalization of complex numbers and quaternions. It is able to describe spatial objects and the geometric relations between them. Conformal GA(CGA) is a part of GA and it's vector is found that points, lines, planes, circles and spheres gain particularly natural and computationally amenable representations. So, CGA based hard clustering(hard conformal clustering(HCC)) is able to detect a cluster distributed over a sphere, plane, or their intersections such as a straight line or arc. However because HCC is a hard clustering, it is only divide data into crisp cluster. This paper applies fuzzy technique to HCC and proposes an algorithm of fuzzy conformal clustering(FCC). This paper shows that using the proposed algorithm, data was able to belong to more one cluster which is presented by a vector in CGA.
ABSTRACT
Geometric algebra(GA) is a generalization of complex numbers and quaternions. It is able to describe spatial objects and the geometric relations between them. Conformal GA(CGA) is a part of GA and it's vector is found that points, lines, planes, circles and spheres gain particularly natural and computationally amenable representations. So, CGA based hard clustering(hard conformal clustering(HCC)) is able to detect a cluster distributed over a sphere, plane, or their intersections such as a straight line or arc. However because HCC is a hard clustering, it is only divide data into crisp cluster. This paper applies fuzzy technique to HCC and proposes an algorithm of fuzzy conformal clustering(FCC). This paper shows that using the proposed algorithm, data was able to belong to more one cluster which is presented by a vector in CGA.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn