Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 53,037,131

 NHẬN DẠNG CHUYỂN ĐỘNG QUAY DỰA TRÊN MÔ HÌNH MARKOV ẨN VÀ CONFORMAL GEOMETRIC ALGEBRA
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Năng Hùng Vân; Phạm Minh Tuấn ; Tachibana Kanta
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 1(74).2014-Quyển 2;Từ->đến trang: 87;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ngày nay, các nhà nghiên cứu đã phát triển một công cụ toán học Geometric Algebra có khả năng biểu diễn các đối tượng trong không gian 3 chiều rất chính xác và hiệu quả. Vì vậy, nó có thể ứng dụng vào các lĩnh vực nhận dạng vật thể hay nhận dạng các hành vi của đối tượng 3 chiều. Trong bài báo này, tác giả đã đề xuất mô hình Markov ẩn kết hợp với mật độ xác xuất trên không gian Conformal Geometric Algebra (CGA) nhằm tính toán xác suất của trạng thái ẩn đối với quá trình chuyển đổi trạng thái của cổ tay. Từ kết quả thực nghiệm, phương pháp đề xuất sử dụng CGA Gauss trong việc tính toán mật độ xác suất của trạng thái ẩn sẽ cho kết quả tốt hơn nhiều so với sử dụng hàm mật độ Gauss thông thường.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
Nowadays, many researchers have developed mathematical tools of Geometric Algebrato representing objects in the 3D space accurately and effectively. So GA can be applied to the field of object recognition or identification of the behavior of 3D objects. In this paper, the authors propose a Hidden Markov Model combined with the probability density on the Conformal Geometric Algebra space to calculate the probability of hidden states for the transition state of the wrist. From the experimental results, the proposed method using the CGA Gaussian distribution to calculate the probability density of the hidden state is better than using the conventional Gaussian distribution.
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn